دوره های آموزش قنادی

صفحه اصلی/دوره های آموزشی/دوره های آموزش قنادی

دوره های پیش رو

دوره های پیشین

حلوا

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

قنادی دو

جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

تارت و پای ملل

جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

باقلوا

جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

باقلوا

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

تزئین کیک

جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

شیرینی بدون نیاز به فر

جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

حلوا

جمعه ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

نان کیک

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

نان کیک

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

بیسکوئیت با روکش آیسینگ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

کیک تخصصی (چیزکیک)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

بیسکوییت با روکش آیسینگ

جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

کیک تخصصی (کیک میوه ای)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

کیک تخصصی (چیزکیک)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

تزئین کیک-جلسه اول

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

تزئین کیک-جلسه دوم

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کیک ملل

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

تزئین کیک- جلسه سوم و چهارم

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

تزئین کیک- جلسه سوم و چهارم

جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

کیک های کافی شاپ

جمعه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

قنادی

جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

قنادی دو

جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

قنادی چهار

جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

قنادی چهار

جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

کیک های کافی شاپ

جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

باقلوا

جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

شیرینی های اجاق کاری-دوره قنادی

جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

حلوا

جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

شکلات و کوکیز

جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

شیرینی های فرنگی

جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

ماکارون و کاپ کیک

جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

بیسکوییت های فرنگی و شیرینی های مدرن

جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

تزئین ودکور کیک

جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

قنادی تخصصی

شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

مرباها و مارمالادها

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

شیرینی های سنتی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

نان مقدماتی

شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

نان پیشرفته

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

نان تخصصی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

انواع تارت

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

انواع پای

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره باقلوا استانبولی

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

پیراشکی و نان های ترکیه

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره شیرینی خشک

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه تزئین کیک به روش هاى خاص و مدرن

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ

دوره خاگینه ها و رولت ها

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره بهداشت مواد غذایی و فردی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اصول پایه آشپزی و قنادی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه پیراشکی و نان ترکیه

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع کرم

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

ماژول کندی بار – ۳ جلسه – از ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره دکور کیک با فوندانت و گل های شکری

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کارگاه عملی کاپ کیک و بیسکوییت با تزئینات فوندانت

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کارگاه عملی پاپس کیک

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع دسرهای فوری

شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع شیرینی های رژیمی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع حلواهای مجلسی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع مربا و مارمالاد

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آغاز دوره قنادى تخصصى با اعطای مدرک میراث فرهنگی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

انواع شیرینی های بدون فر

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع کلوچه های سنتی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع باقلوا

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع شیرینی های سنتی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع حلوای مجلسی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

بیسکوییت ها و شیرینی های مدرن

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

تهیه انواع شکلات

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره نان تخصصی – جلسه ۱ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

شیرینی های فرنگی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع خاگینه و رولت سنتی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع نان حجیم و نیم حجیم – جلسه ۲ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع شیرینی تر

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع شیرینی فرنگی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع نان حجیم و نیم حجیم – جلسه ۲ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش عصرانه پاییزی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کاپ کیک وکوکی باتزیین فوندانت(workshop)

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

تزیین کیک با خامه از پایه تا پیشرفته (workshop) – جلسه ۱ از ۲

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

شیرینی های اسلایسی

جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

انواع نان،شیرینی خشک و تر و فینگرفود با خمیر میل فوی

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

تزیین کیک با خامه از پایه تا پیشرفته (workshop) – جلسه ۲ از ۲

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دانمارکی و هزار لا

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

پخت وتزیین بیسکوییتهای دکوراتیو(آیسینگ)(workshop)

شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

شیرینی های دانمارکی

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

چیز کیک

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

گلهای آبنباتی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

شیرینی های اسلایسی

شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

چیزکیکها

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

انواع باقلوا

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

کوکی آیسینگ(تم کریسمس)

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کیک های ساده و پایه

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کارگاه آموزش شکلات و کاپ کیکهای کریسمسی

جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

کیک های عصرانه

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کیک های میوه و سبزیجات

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

شیرینی های مدرن نوروزی

شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

انواع پای

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

شیرینی های نوروزی

شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ

شیرینی های رژیمی(بدون قند)

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

نانهای حجیم و نیمه حجیم – جلسه ۱ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

نانهای حجیم و نیمه حجیم – جلسه ۲ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

نانهای حجیم و نیمه حجیم – جلسه ۳ از ۳

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کیک های کافه ای

شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش تخصصی باقلوا

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش حلواهای مجلسی

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش نان های ویژه رمضان

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش شیرینی های رمضانی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش حلواهای مجلسی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش تخصصی باقلوا

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش شیرینی های اسلایسی ویژه عید فطر

شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش کیکهای آجیلی و شربتی ویژه عید سعید فطر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش تخصصی نانهای حجیم و نیمه حجیم

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش شیرینی های اسلایسی ویژه عید سعید فطر

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره ترمیک قنادی جامع(تخصصی)

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره جامع نان

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کیکهای کافه ای

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره تخصصی نان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

نانهای کافه ای

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کلاس تخصصی دکور کیک

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره ترمیک قنادی تخصصی

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

کلاس شیرینی های نوروزی (۱)

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

دوره جامع قنادی

اردیبهشت ۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ۳ روزه نان با آیتم های جدید

خرداد ۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره ترمیک قنادی تخصصی

خرداد ۲۶ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ