دوره های آموزشی

صفحه اصلی/دوره های آموزشی

دوره های پیش رو

خرداد

تير 1398

مرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
1
2

شیرینی های سنتی و بدون فر

3

خوراکهای مجلسی (۱)

4

دسرهای سنتی با ارائه مدرن

5

ملل-خوراکهای هندی

6
7
8
9

تارت وپای وآموزش خمیر فونسه

10

خوراکهای مجلسی(۲)

11

کیکهای پایه ودکور کیک خامه ای

12

ملل-خوراکهای ترکی

13
14
15
16

انواع شیرینی های تر

17

ملل- صبحانه و برانچ

18

چیز کیک

19

ملل-خوراکهای عربی

20
21
22
23

کیکهای کافه ای

24

ملل- خوراکهای شرق آسیا

25

دسرهای ملل

26

ملل-خوراکهای ایتالیایی

27
28
29
30
31
1
2
3
4

دوره های پیشین

سالانه ماهانه
1397

1398

1399
فروردين
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
ارديبهشت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
خرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
تير
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
مرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
شهريور
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
مهر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
آذر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
دي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اسفند
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
يكشنبه ارديبهشت 1
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره جامع قنادی
دوشنبه ارديبهشت 2
03:00 ب.ظ - 05:00 ب.ظ دوره جامع آشپزی
پنجشنبه ارديبهشت 5
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره کافی شاپ
چهارشنبه ارديبهشت 18
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره آشپزی ملل
پنجشنبه ارديبهشت 19
10:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره آشپزی حرفه ای
يكشنبه خرداد 5
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره آشپزی ملل
دوشنبه خرداد 6
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ دوره جامع آشپزی تخصصی
شنبه خرداد 18
شنبه خرداد 25
يكشنبه خرداد 26
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ دوره ترمیک قنادی تخصصی
دوشنبه خرداد 27
يكشنبه تير 2
دوشنبه تير 3
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ خوراکهای مجلسی (۱)
سه شنبه تير 4
چهارشنبه تير 5
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای هندی
يكشنبه تير 9
دوشنبه تير 10
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ خوراکهای مجلسی(۲)
سه شنبه تير 11
چهارشنبه تير 12
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای ترکی
يكشنبه تير 16
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ انواع شیرینی های تر
دوشنبه تير 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل- صبحانه و برانچ
سه شنبه تير 18
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ چیز کیک
چهارشنبه تير 19
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای عربی
يكشنبه تير 23
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ کیکهای کافه ای
دوشنبه تير 24
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل- خوراکهای شرق آسیا
سه شنبه تير 25
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دسرهای ملل
چهارشنبه تير 26
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای ایتالیایی
بارگذاری بیشتر