موقعیت های استخدامی

از آنجایی که موسسه سیاحان مروارید آسیا از فعالان موفق صنعت هتلداری و گردشگری بوده واز یک سو با متخصصین وکارشناسان بیشماری در این حوزه در ارتباط می باشد و از دیگر سوی خود مجری برگزاری دوره های متعدد ومتنوع حوزه گردشگری و هتلداری نیز هست. فایلی جامع از بهترین های تجربی و آموزش دیده در بخشهای مختلف صنعت تهیه نموده است تا از این طریق با معرفی ایشان به واحدهای متقاضی نیروی کار فعال ،گامی مؤثر در بهبود پیکره انسانی صنعت هتلداری و گردشگری کشور بردارد.

در صورتی که  آن واحد صنفی محترم نیز در حال بهبود ،تکمیل و یا تامین نیروی انسانی خود می باشد ،می توانید با تکمیل فرمت ذیل از این بخش از خدمات سیاحان نیز بهره مند گردید تا با تماس با شما بهترین گزینه ها معرفی گردند.

فرصت های شغلی

موسسه سیاحان مروارید آسیا از فعالان صنعت هتلداری و گردشگری بوده وبه واسطه سالها فعالیت موفق خود ، با واحدهای مختلف صنفی صنعت در ارتباط می باشد. از آنجایی که این واحدهای صنفی نیازهای نیروی انسانی تخصصی خود را به سیاحان اعلام می نمایند ،فرصت مناسبی فراهم گشته تا متقاضیان ورود به بازار حرفه ای کار نیز بتوانند از طریق آزمونهای گزینشی در فایل فرصتهای شغلی سیاحان قرار گرفته و از این بخش از خدمات موسسه سیاحان مروارید آسیا بهره مند گردند .

شما نیز در صورتی که متقاضی ورود به بازار حرفه ای کار در صنعت هتلداری و گردشگری هستید ، می توانید با تکمیل فرمت ذیل از این خدمات استفاده نمایید . تا در اولین فرصت شغلی مناسب با شما تماس گرفته شود.