دوره های آموزش کافی شاپ

صفحه اصلی/دوره های آموزشی/دوره های آموزش کافی شاپ

دوره های پیش رو

There are no upcoming events at this time.

دوره های پیشین

کیک های کافی شاپ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

کافی شاپ خانــگی

جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

دسر های کافی شاپ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کافی شاپ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

کافی شاپ

جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

نوشیدنی تابستانه و نوشیدنی سنتی

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کیک های کافی شاپ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

دسر های کافی شاپ

جمعه ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دسر کافی شاپ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

کافی شاپ تخصصی

جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

آموزش عملی قهوه و فوم شیر وکار با دستگاه اسپرسو

جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

آموزش عملی قهوه و فوم شیر و کار با دستگاه اسپرسو

سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه میکسولوژی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

ورکشاپ تخصصی لذت میکسولوژی مولکولی ۲

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره دسرهای کافی شاپ

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع دمنوش ها

شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع نوشیدنی های گرم و انواع قهوه

شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اصول تجهیز کافی شاپ و کافه تریا

شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کیک های کافی شاپ (۱)

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ

آغاز ثبت نام ترم زمستان” دوره مدیرت غذا و نوشیدنیcoffee shop”

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کیک های عصرانه

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

نوشیدنی های کافه ای(سرد و گرم) – جلسه ۱ از ۲

جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ

میکسولوژی

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

میکسولوژی

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

کیک های کافه ای

شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دسرهای کافه ای

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ترمیک کافی شاپ

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دم نوشها

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره تخصصی نان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

نانهای کافه ای

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دسرهای کافه ای

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

آشنایی با تجهیرات کافه

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره کافی شاپ

اردیبهشت ۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ