دوره های پیش رو

شهريور

مهر 1400

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

دوره های پیشین

سالانه ماهانه
1397

1398

1399
فروردين
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
ارديبهشت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
خرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
تير
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
مرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
شهريور
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
مهر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
آذر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
دي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اسفند
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
دوشنبه ارديبهشت 2
03:00 ب.ظ - 05:00 ب.ظ دوره جامع آشپزی
چهارشنبه ارديبهشت 18
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره آشپزی ملل
پنجشنبه ارديبهشت 19
10:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره آشپزی حرفه ای
يكشنبه خرداد 5
03:00 ب.ظ - 08:00 ب.ظ دوره آشپزی ملل
دوشنبه خرداد 6
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ دوره جامع آشپزی تخصصی
شنبه خرداد 18
شنبه خرداد 25
يكشنبه خرداد 26
دوشنبه خرداد 27
دوشنبه تير 3
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ خوراکهای مجلسی (1)
چهارشنبه تير 5
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای هندی
دوشنبه تير 10
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ خوراکهای مجلسی(2)
چهارشنبه تير 12
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای ترکی
دوشنبه تير 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل- صبحانه و برانچ
چهارشنبه تير 19
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای عربی
دوشنبه تير 24
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل- خوراکهای شرق آسیا
چهارشنبه تير 26
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ ملل-خوراکهای ایتالیایی
يكشنبه شهريور 10
سه شنبه شهريور 12
جمعه شهريور 15
11:00 ق.ظ - 04:00 ب.ظ کلاس تخصصی سوشی
چهارشنبه شهريور 27
چهارشنبه مهر 24
سه شنبه آبان 28
جمعه آذر 8
سه شنبه آذر 12
جمعه آذر 15
سه شنبه آذر 19
پنجشنبه آذر 21
جمعه آذر 22
سه شنبه آذر 26
جمعه آذر 29
سه شنبه دي 3
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس صبحانه ملل
سه شنبه دي 10
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس خوراک آسیای شرقی
سه شنبه دي 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره ترمیک آشپزی
يكشنبه دي 22
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس تارت و پای
پنجشنبه دي 26
10:00 ق.ظ - 04:00 ب.ظ سه کلاس در یک کلاس
پنجشنبه بهمن 17
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ دوره تخصصی آشپزی
دوشنبه بهمن 21
02:00 ب.ظ - 06:00 ب.ظ فینگر فود و پارتی فود
پنجشنبه اسفند 8
08:00 ق.ظ - 06:00 ب.ظ کلاس تخصصی سوشی
بارگذاری بیشتر