دوره های آموزش آشپزی

صفحه اصلی/دوره های آموزشی/دوره های آموزش آشپزی

دوره های پیش رو

دوره های پیشین

غذاهای بین الملل (۲)

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذاهای دریایی

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذاهای دریایی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

انواع غذا با مرغ

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فست فود

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فست فود

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای سنتی (۲)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

بوفه صبحانه

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کباب و استیک

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذای ملل (۳)

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذای ملل (۳)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذاهای ایتالیایی(۱)

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فینــــگر فود-۴

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذاهای ایتالیایی(۱)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی (دلمه، کوفته، کوکو)

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی (دلمه، کوفته، کوکو)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذاهای تایلندی

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذاهای تایلندی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای بین الملل (۴)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

فینگر فود -۷

جمعه ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذای سنتی -۴

سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذای سنتی -۴

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای بین الملل (۴)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

بوفه صبحانه بین الملل

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فینگر فود -۷

جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

پیتزا و پاستا وفست فود

جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

پیتزا و پاستا وفست فود

جمعه ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

پیتزا و پاستا وفست فود

جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

پیش غذا و اردور جلسه اول آشپزی

جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

پیش غذا و اردور جلسه اول آشپزی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای ایتالیایی تخصصی انواع سس پیتزا

جمعه ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذاهای بین المللی (۱) جلسه دوم آشپزی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذاهای دریایی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای هندی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

فست فود

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای بین الملل ۲

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای سنتی (۲)

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذای سنتی ۳

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

سنتی ۴ دلمه و کوفته و کوکو

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

بوفه شب یلدا

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

بی خس کردن انواع گوشت

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

کباب و استیک

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

فینــــگر فود-۴

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فینــــگر فود-۴

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

بوفه صبحانه

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

فینگرفود -۳

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فینــــگر فود-۴

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذاهای ترکیه

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

فینـگرفـــود-۵

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

غذای محلی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

غذاهای تایلندی

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ب.ظ

فینگر فود – ۷

پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

فینگر فود-۶

چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

آشپزی تخصصی

جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

دوره آشپزی ارمغان بهار

جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره شربت ها و دمنوش های بهاری

جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

مدیریت تخصصی هتلداری

شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

قنادی تخصصی

شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

ماژول پیش غذا – ۱۶ ساعت – ۴ جلسه – از ۹۶/۰۳/۰۲

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

انواع سوپ

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

سالادها

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

کوکتل ها و اردورها

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

کلاب ها و دیپ ها

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

دوره باربیکیو

جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره قنادی

شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

دوره آشپزی تخصصی

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

اصول آرایش و تزئین بشقاب و میز غذا

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره سوپ

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره برانچ و صبحانه

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره انواع سوشی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره بوچرینگ

جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره انواع کوکتل های سنتی (شربت ها)

شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

پیراشکی و نان های ترکیه

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

صبحانه ملل (انگلیسی – آمریکایی)

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه سوشى وکباب

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش استیک های شناسنامه دار

جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره نوشیدنی های تابستانه

شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره تخصصی طراحی و مهندسی منو

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره دسرهای سنتی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره غذاهای آسیای شرقی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره استیک

جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه برانچ و صبحانه

شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره بهداشت مواد غذایی و فردی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اصول پایه آشپزی و قنادی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

شناخت مواد اولیه و شیوه های انتخاب

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه صبحانه و برانچ

شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه اصول آرایش و تزئین بشقاب غذا (گارنیش)

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره دسرهای مناسب جشن ها و مهمانی ها

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره شناخت انواع سرویس

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه نان های طعم دار

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره انواع خوراک سبزیجات ویژه گیاهخواران

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

ماژول آشپزی سلامت – ۳ جلسه – از ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره فست فود سوخاری و کنتاکی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره غذاهای گوشتی میته لوف ژیگو

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره تای فود

جمعه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع غذای گوشتی و ژیگو

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره انواع غذاهای مناسبتی مجلسی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره تک جلسه ای کاست کنترل و هزینه یابی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه تک جلسه اى فست فود ١

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

طراحی آشپزخانه های صنعتی، هتلی و رستورانی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع ترشی ها وسس ها

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آغاز دوره آشپزی ملل با اعطای مدرک میراث فرهنگی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

اسنک های گوشتی و گیاهی و سس های مرتبط

شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع آش و سوپ

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع دلمه و کوفته

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی امریکای جنوبی و لاتین

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک مرغ و ماکیان

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع کباب و گریل مرغ و ماکیان

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی عربی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع ساندویچ ها و سس های مرتبط

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

شناخت انواع مرغ و ماکیان

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک های ترکیه

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

طبخ انواع خوراک مرغ و ماکیان

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره نان تخصصی – جلسه ۱ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک های هندی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

صبحانه و برانچ

شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع پیتزا و سس های مرتبط

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش انواع خوراک ایتالیایی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

ورکشاپ تخصصی فینگرفود های پاییزی همراه با گارنیش

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک ها با مرغ و ماکیان

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فینگر فود(workshop)

جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

بورک و پیروک

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک با مرغ و ماکیان

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای ایتالیایی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل- انواع خوراکهای ترکیه

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای مکزیکی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع سوخاری

شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

انواع سوخاری

شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع نان،شیرینی خشک و تر و فینگرفود با خمیر میل فوی

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دسرهای یلدایی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

خواراکهای ایرانی با ارائه مدرن(گارنیش)

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک آبزیان – جلسه ۱ از ۲

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

گریل مرغ و ماکیان

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

پذیرایی یلدایی

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای هندی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

انواع خوراک آبزیان – جلسه ۲ از ۲

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

پذیرایی یلدایی

شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

یلدای مازندرانی

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

صبحانه و برانچ

دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای عربی

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

استیکهای شناسنامه دار

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراک های فرانسوی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کارگاه آشپزی تخصصی کنتیننتال(workshop)

جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی-ترشی ها و چاشنی ها

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی-خورش ها

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آخرین ماژول فست فود در زمستان ۹۶

شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع سوخاری

شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی-آش ها

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی-پلوهای مجلسی

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع خوراکهای فرانسوی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اصول و تکنیکهای تزیین بشقاب(گارنیش)

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

غذاهای سنتی-کوفته و دلمه

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

استیک های شناسنامه دار

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فینگرفود

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

برگرهای ملل

شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دسرسازی-دسرهای سنتی

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

پیش غذاها-انواع سوپ

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع تارت

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

پیش غذاها-انواع سالاد

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

Indian Cooking course

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دسرهای بین الملل(۲جلسه)

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فینگر فود و پارتی فود

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کلاب و دیپ

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی عربی (۲جلسه)

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دسرهای بین الملل

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اصول و تکنیکهای تزیین بشقاب -گارنیش

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع خوراکهای سبزیجات(گیاه خواران)

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی عربی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ

دسرهای رژیمی(بدون قند)

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

انواع خوراکهای سبزیجات(گیاه خواران)

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی فرانسوی(سه جلسه)

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی آسیای شرقی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۳۰ ب.ظ

آشپزی مدیترانه

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

Magical Edible Experience

جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

نانهای حجیم و نیمه حجیم – جلسه ۱ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی مکزیکی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۳۰ ب.ظ

آشپزی هندی

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

نانهای حجیم و نیمه حجیم – جلسه ۲ از ۳

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فینگرفودهای عربی

شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

نانهای حجیم و نیمه حجیم – جلسه ۳ از ۳

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

صبحانه و برانچ

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره جامع آشپزی تخصصی با مدرک میراث فرهنگی

شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

چاشنی ها و ترشی ها

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

خوراک های مرغ و ماکیان

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای ترکی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

کباب ها و شناخت و برش گوشت

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

گریل و استیک

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

سالاد بار

شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

خوراک های دریایی

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فینگرفودهای عربی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فست فود ۱ -برگرها و سس ها

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

ضیافت ۱

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل – خوراک های مدیترانه ای

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

صبحانه و برانچ

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

فست فود ۲ – سوخاری ها و سس ها

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

ضیافت ۲

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل – خوراک های فرانسوی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره ویژه سوپ و سالاد

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش تخصصی بوچرینگ و کبابهای اصیل

جمعه ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش دسرهای رمضانی

شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش نان های ویژه رمضان

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش دسرهای رمضانی

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل- دوره آموزش پاستا و پیتزا

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش “دیپ و کلاب” و “چاشنی و چتنی “

جمعه ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش خورشهای فصلی و پلوهای ترکیبی مجلسی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش آشهای فصلی ویژه ماه مبارک

جمعه ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

دوره آموزش فینگرفود و پارتی فود

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل- خوراکهای مکزیکی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ایرانی -کوفته ها و دلمه ها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

گارنیش-اصول وتکنیکهای طراحی وتزیین

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

صبحانه ملل

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

خوراکهای گوشتی – انواع خوراک با گوشت قرمز

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای آسیای شرقی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

خوراکهای گوشتی-انواع خوراکهای دریایی

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

خوراکهای گوشتی-انواع خوراک مرغ و ماکیان

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل- خوراکهای عربی

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای هندی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

خوراکهای سبزیجات

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای ترکیه ای

جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

دوره ترمیک آشپزی جامع (تخصصی)

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره جامع نان

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

آشپزی ایرانی-آشها و شله ها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

آشپزی ایرانی – کوفته ها و دلمه ها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

آشپزی ملل-خوراکهای هندی

پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

شناخت گوشت وکبابهای اصیل

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کلاس تخصصی سوشی

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

صبحانه و برانچ

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره انواع پخت و اصول و تکنیکهای آشپزی حرفه ای

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

آموزش بوچرینگ وکبابهای اصیل

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دسرهای میوه ای

جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

کلاس تخصصی استیک

جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

کلاس میکس فست فود

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

دوره فشرده آشپزی ملل

جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ

دوره جامع آشپزی

اردیبهشت ۲ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

دوره آشپزی ملل

اردیبهشت ۱۸ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره آشپزی حرفه ای

اردیبهشت ۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

دوره آشپزی ملل

خرداد ۵ ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

دوره جامع آشپزی تخصصی

خرداد ۶ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

دوره ۳ روزه نان با آیتم های جدید

خرداد ۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ